RETOUREN & RUILEN

Een bestelling is pas compleet als deze helemaal naar wens is. Daarom biedt Oilily je de mogelijkheid om artikelen binnen 30 dagen na ontvangst gratis te retourneren. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is het volgende.

1. Wil je een artikel retour sturen?
Wij vragen je te letten op het volgende:

Retourneren mag binnen 30 dagen na ontvangst van je pakket
Stuur het volledig en correct ingevulde retourformulier mee
Zorg dat de originele kaartjes en labels nog aan het artikel zijn bevestigd
Het artikel is niet gedragen of beschadigd
Het artikel zit in de originele productverpakking
Als je een bestelling retourneert die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunnen wij deze helaas niet verwerken en wordt het weer naar je teruggestuurd.

Parfum retourbeleid
Helaas nemen wij geen geopende én ongeopende parfums terug en deze kunnen ook niet worden omgeruild.

2. Hoe werkt het retour sturen?
Geef op het retourformulier aan welke artikelen je retour wilt sturen en de reden hiervan. Stop dit retourformulier samen met het artikel in de originele verpakking.
Plak de meegeleverde retoursticker over de originele adressticker op de voorkant van het pakket.
Je kunt de retourzending gratis afleveren bij een servicepunt van de betreffende vervoerder (zie je retourlabel) bij jou in de buurt.


3. Snel je geld weer op je rekening?
Na ontvangst van de retourzending controleren wij of de retour in orde is. Het retourbedrag wordt dan binnen 14 dagen terugbetaald
Wanneer je een artikel wilt ruilen, vragen we je vriendelijk om een nieuwe bestelling te plaatsen op Oilily.com. Het te ruilen artikel kan je vervolgens retour sturen. Wij storten het geld terug op je rekening zodra het artikel bij ons binnen is.

Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dien je eerst telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Te bereiken tijdens kantooruren 09:00 - 17:00 uur op nummer +31 (0)72 2010010.

HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Oilily World BV, Berenkoog 38, 1822 BJ Alkmaar - Nederland, shop@oilily.nl, Telefoon: +31 (0)72 2010010) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Oilily garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Oilily stuurt een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Oilily de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door jou, naar keuze van Oilily vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbind je zich reeds nu de vervangen zaak aan Oilily te retourneren en de eigendom daarover aan Oilily te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oilily, jij of anderen wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Oilily niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet jouw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan jou is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Oilily beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Oilily niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel jouw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oilily of zijn ondergeschikten.