ALGEMENE VOORWAARDEN

Totstandkoming overeenkomst
Je kan je bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. Je dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. Je hebt 30 dagen de tijd om je bestelling te retourneren of ruilen/retourneren. Zie voorwaarden Ruilen & Retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijf je eigenaar van het gekochte.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Oilily is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

Betaalmethodes
Je kunt in de webshop op meerdere manieren betalen. Dit kan vooraf met Ideal, creditcard, Paypal, Webshop Giftcard of Mr Cash. Bij de bovenstaande betaalmethoden moet de betaling eerst ontvangen zijn voordat je bestelling verzonden wordt. Je kan ook achteraf betalen via Klarna Factuur (alleen beschikbaar voor klanten uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk). Als je kiest voor Klarna Factuur ontvang je altijd eerst het product thuis en heb je 14 dagen de tijd om te betalen.

Verzending
In Nederland en België leveren wij je zending met Post NL. Indien je voor 22.00 uur bestelt, wordt je bestelling nog dezelfde dag verzonden.

De status van de zending kan je checken via de Track&Trace service van PostNL. Na de verzending van je bestelling ontvang je een verzendbevestiging met een link naar deze service.

Aflever pogingen
Zendingen binnen Nederland: Wanneer de chauffeur de ontvanger niet thuis treft en ook geen mogelijkheid heeft om het pakket bij de buren af te geven dan wordt de dag erna een tweede afleverpoging gedaan. Indien deze poging ook niet lukt wordt het pakket afgeleverd bij de dichtstbijzijnde Pickup Point. Uiteraard krijg je altijd een kaartje hierover in de brievenbus.

Zendingen binnen België
Wanneer de chauffeur de ontvanger niet thuis treft en ook geen mogelijkheid heeft om het pakket bij de buren af te geven dan krijgt de ontvanger een kaartje in de bus. Op dit kaartje staat aangegeven via welke methode je het pakket alsnog kan ontvangen.

Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn binnen 30 dagen, om welke reden dan ook, ontvang je hierover bericht. Je hebt in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Oilily is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je mocht lijden doordat de aflevering niet op het door jou opgegeven adres heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten
Bij bestellingen met een totaalbedrag boven €75.00 wordt je bestelling gratis verzonden. Je betaalt per bestelling eenmalig verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen.

Annuleren
Helaas is het niet mogelijk een bestaande bestelling te wijzigen of te annuleren, indien je de orderbevestiging hebt ontvangen. Natuurlijk kun je je ontvangen items altijd retourneren.

Ruilen en retourneren
Je dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
- Je kunt uitsluitend artikelen retourneren die gekocht zijn op Oilily.com
- Als je bestelling bezorgd is, heb je 30 dagen de tijd om de artikelen te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.

Geef op het retourformulier aan welke artikelen je retour wilt sturen en de reden hiervan. Stop dit retourfomulier samen met het artikel in de originele verpakking.
Plak bijgeleverde retoursticker over de originele sticker op de voorkant van het pakket. Je kunt de retourzending gratis afleveren bij een service punt van de bestreffende vervoerder (zie je retourlabel) bij jou in de buurt.
Maximaal 14 dagen na ontvangst van je retourzending ontvang je het aankoopbedrag terug op je rekening. Bij retournering van de gehele bestelling krijg je ook de oorspronkelijke betaalde verzendkosten terug .
Bij retournering van een deel van de bestelling ontvang je alleen het aankoopbedrag.
- Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dien je eerst telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Te bereiken tijdens kantooruren 09:00 - 17:00 uur op nummer +31 (0)72 2010010.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Oilily World BV, Berenkoog 38, 1822 BJ Alkmaar - Nederland, shop@oilily.nl, Telefoon: +31 (0)72 2010010) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Garantie en aansprakelijkheid
1. Oilily garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Oilily stuurt een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Oilily de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door jou, naar keuze van Oilily vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbind je zich reeds nu de vervangen zaak aan Oilily te retourneren en de eigendom daarover aan Oilily te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Oilily, jij of anderen wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Oilily niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet jouw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan jou is verkocht en geleverd.
8. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Oilily beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9. Onverminderd het bovenstaande is Oilily niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel jouw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oilily of zijn ondergeschikten.

Privacy
Je persoonsgegevens worden opgenomen in het Oilily-klantenbestand. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Oilily of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Oilily verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Indien je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan je dit per e-mail aan ons bevestigen.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten
Heeft u klachten of ben je ontevreden over bepaalde zaken, dan kan je altijd contact met ons opnemen per mail op shop@oilily.com of op nummer +31 (0)72 2010010.

Niet leverbaar artikel
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel niet meer leverbaar blijkt. Voor het versturen van de wel leverbare artikelen word je hiervan, per mail, op de hoogte gebracht. Onze excuses voor dit ongemak.

Sale
Tijdens de uitverkoop, is de korting alleen van toepassing op de aangegeven artikelen. Tevens geldt de korting niet voor eerder gemaakte bestellingen of op reeds afgeprijsde artikelen. Houd er rekening mee dat tijdens de uitverkoop de levering van de orders langer kan duren dan dat je van ons gewend bent.

Overig

- Er kan alleen in het Nederlands en Engels gecommuniceerd worden.
- Pakketten worden met PostNL verzonden, met handtekening voor ontvangst.
- Telefoonnummer van Oilily is 072-2010010.
- Adres:

Oilily World B.V.
Berenkoog 38
1822 BJ Alkmaar
Nederland

Voor de overige onderwerpen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten
- Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
- Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
- Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
- Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
- Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor